Articles of Association

Purpose / Formål / Ziel

(English)

"The purpose of the club is to raise awareness of motorcycle pleasures and to strengthen camaraderie through participation in joint activities, meetings at club evenings, organize events and participation in fellow events, even outside Gallerne MC"

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(Dansk)

"Klubbens formål er, at udbrede kendskabet til motorcykellivets glæder samt at styrke kammeratskabet gennem deltagelse i fælles aktiviteter, møder ved klubaftener, afholde arrangementer og deltage i sådanne, også uden for eget klubregi"

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(Deutsch)

"Der Club hat das Ziel, das Bewusstsein für Motorrad-Vergnügen zu erhöhen und Kameradschaft durch die Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten zu stärken, treffen sich an Clubabende, organisieren Veranstaltungen und die Teilnahme an, auch außerhalb des eigenen Clubs"

 

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR GALLERNE MC HORSENS

 

§ 1

Navn og hjemsted

 

 

Stk.1.

Klubbens navn er: Gallerne MC Horsens.

 

Stk.2.

Klubbens hjemsted er Horsens Kommune.

 

§ 2

Klubbens formål

Stk.1.

Klubbens formål er, at udbrede kendskabet til motorcykellivets glæder samt at styrke kammeratskabet gennem deltagelse i fælles aktiviteter, mødes ved klubaftner, afholde arrangementer og deltage i sådanne, også uden for eget klubregi.

 

§ 3

Klubbens medlemskab af organisationer m.v.

Stk.1.

Klubben er ikke medlem af andre organisationer.

 

§ 4

Medlemskreds og kontingent.

Stk.1.

Som Aktivt medlem kan optages aspiranter som igennem nogle måneder har haft deres gang i klubben og sammen med de øvrige medlemmer deltaget i fælles aktiviteter og udvist passende opførsel. Nye medlemmer skal være fyldt 40 år, samt eje eller have fuld råderet over en motorcykel. Optagelse som Aktivt medlem kræver en enig bestyrelse på optagelsestidspunktet.

Aktive medlemmer har fuld stemmeret ved bestyrelsesmøder.

 

Stk.1.1.

Der kan ansøges om Passivt medlemskab i klubben for dem der ikke opfylder kravene i § 4, stk.1.

Passivt medlemskab giver ret til at medvirke ved klubbens lukkede fester, ture og arrangementer, derud over kan passive medlemmer købe mærker, T-shirts samt andet der relatere til Gallerne MC. For optagelse som passivt medlem er det et krav at man er fyldt 18 år.

Optagelse som Passivt medlem kræver en enig bestyrelse på optagelsestidspunktet.

Passive medlemmer har ingen stemmeret ved bestyrelsesmøder.

 

Stk.2.

Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen og indbetales d. 1. i måneden til kasseren. Dette gælder både for Aktive samt Passive medlemmer

 

Stk.3.

Hvis et medlem er i restance med mere end 3 mdr.`s kontingent vil han blive ekskluderet.

 

Stk.4.

Udmeldelse sker ved mundtlig tilkendegivelse overfor et bestyrelsesmedlem. Ved udmeldelse eller eksklusion, skal samtlige Gallerne MC relaterede mærker afleveres i god stand til bestyrelsen.

 

Stk.5.

Eksklusion af et medlem kan forekomme hvis et medlem i gentagne tilfælde har udvist en opførsel i det offentlige rum, som strider imod Gallerne MC’s værdinormer. Eksklusion kræver en enig bestyrelse.

 

§ 5

Stof & alkoholpolitik.

Stk.1.

Handel samt besiddelse og indtagelse af rusmiddelstoffer vil føre til omgående eksklusion af medlemmet.

 

 

Stk.2.

Hvis et medlem kører på motorcykel med en promille der er højere end den til enhver tid tilladte, vil han blive ekskluderet.

 

§ 6

Generalforsamling.

Stk.1.

Generalforsamlingen er klubben højeste myndighed.

 

Stk.2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

 

Stk.3.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk.4.

Stemmeret på generalforsamlingen har samtlige Aktive medlemmer, som ikke er i restance med kontingent.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Stk.5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens/formandens beretning

3.  Fastlæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget)

4.  Indkomne forslag

5.  Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3

6.  Valg af 1 bestyrelsessuppleant

7.  Valg af revisor og revisorsuppleant

8.  Evt. valg/nedsættelse af udvalg

9.  Evt.

 

§ 7

Klubbens daglige ledelse.

Stk.1.

Klubbens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 8 medlemmer der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

 

Stk.2.

Formand, sekretær, 1 bestyrelsesmedlem samt 1 Suppleant vælges på lige år.

 

Stk.3.

Næstformand, kasserer/revisor, 1 bestyrelsesmedlem samt 1 Suppleant vælges på ulige år.

 

 

 

Stk.4.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelser med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 

Stk.5

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 

Stk.6.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

Stk.7.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.

 

Stk.8.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

 

 

§ 8

Regnskab og revision.

Stk.1.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

 

Stk.2.

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

 

Stk.3.

Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Stk.4.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 9

Tegningsregler.

Stk.1.

Klubben tegnes af bestyrelsens medlemmer i forening.

 

§ 10

Hæftelse.

Stk.1.

Bestyrelsens medlemmer hæfter solidarisk for klubbens aktiver og passiver.

 

§ 11

Vedtægtsændringer.

Stk.1.

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 12

Opløsning.

Stk.1.

Klubbens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

 

Stk.2.

Evt. overskud/formue/materiale deles af klubbens medlemmer, ved en eventuel opløsning af klubben.

 

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.12.2013

 

Bestyrelses sammensætning: 

Formand:                            Leif Rasmussen                          (Sponsoransvarlig)

 Næstformand:                    Torben Nielsen                           (Arrangementsansvarlig)

 Kasserer/revisor:                Steen Mogensen                         (Indkøbsansvarlig)

 Sekretær:                           Rene Karlson                              (Bemandings ansvarlig)

 Bestyrelsesmedlem 1:          Henrik Hansen/Dion Egtved        (Musikansvarlig)

 Bestyrelsesmedlem 2:          Dion Egtved                                (Teknikansvarlig)

 Suppleant 1:                       Jørn Buchard Rasmussen             (Bygningsansvarlig)

 Suppleant 2:                       Allan Jørgensen                          (IT-ansv./Webmaster)     

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.05 | 23:01

Skulle i mangle noget fed musik på et tidspunkt er RABALDER - Gasolin & Kim Larsen Kopi altid frisk på at gi' den gas
https://www.facebook.com/Rabalderband

...
01.09 | 22:36

Selv mange tak ALS-PIGER

...
13.07 | 14:57

Hey drenge
Tak for en fed aften på Ræven, super sjov aften med god musik.
Hilsen pigerne fra Als

...
31.05 | 20:21

Nabo : Jeg kan godt lide musik og ballade, med idag har jeg desværre lidt ondt i hovedet, så kan i ikk holde en anden weekend. ? pfh ! tak DUFTER GODT HER!

...
Du kan lide denne side